Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta voi hakea yksittäinen henkilö, ryhmä tai opiskelijajärjestö vapaamuotoisella hakemuksella, joka on toimitettava liitteineen sähköisessä muodossa pääsihteerille. Toiminta-avustusta ei voi hakea takautuvasti. Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Toiminta-avustuksen saaja sitoutuu käyttämään saadun avustuksen vain hakemuksessa kuvailtuun toimintaan ja tarkoitukseen.

Toiminta-avustusta ei myönnetä liiketoiminnan harjoittamiseen eikä opiskelijajärjestön normaaliin toimintaan.

Toiminta-avustuksen hakemukseen tulee liittää:

– projekti / toimintasuunnitelma
– aikataulutus
– talousarvio tai kustannussuunnitelma

Avustuksen määrä

Avustuksen suuruuteen vaikuttaa Helgan jäsenten määrä toiminnan piirissä olevasta opiskelijamäärästä. Yhdelle taholle ei myönnetä yli kolmasosaa toiminta-avustusmäärärahasta. Osa toiminta-avustusmäärärahasta voidaan jättää myöntämättä.

Avustuksen myöntämistä puoltaviksi seikoiksi katsotaan:

– toiminta kattaa laajasti Haaga-Helian opiskelijoita
– toiminta on kertaluonteinen
– toiminta edistää Helgan ja Haaga-Helian paikallista, valtakunnallista tai kansainvälistä näkyvyyttä
– avustushakemus liitteineen on ajantasainen ja siitä ilmenee selkeästi kohteet, johon avustus on tarkoitus käyttää

Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan avustuksen käytöstä vapaamuotoisesti yhden (1) kuukauden
kuluessa toiminnan päättymisestä. Avustuksen saajan on pyydettäessä toimitettava tositteet avustuksen käytöstä raportin yhteydessä. Mikäli avustusta ei ole käytetty asianmukaisesti tai sen käyttöä ei raportoida, voidaan se periä osittain tai kokonaan takaisin. Avustuksen voi vapaaehtoisesti palauttaa opiskelijakunnalle osittain tai kokonaan.

Avustusten myöntämisestä tiedottaminen

Helgan hallitus tiedottaa avustuspäätöksistä hakijoille kahden (2) viikon kuluessa avustuksen
myöntämisestä. Hallitus tuo seuraavaan edustajiston kokoukseen tiedoksi tehdyt avustuspäätökset, sen
jälkeen kun avustuksen hakijoille on tiedotettu päätöksestä.

Valitusoikeus

Avustusten myöntämistä koskevista päätöksistä voi valittaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä,
kun päätöksestä on hakijoille tiedotettu. Valitus on toimitettava määräaikaan mennessä opiskelijakunnan
hallitukselle kirjallisena.