Yleisavustus

Yleisavustusta myönnetään Haaga-Helian aine- ja paikallisjärjestöille sekä rekisteröityneille opiskelijajärjestöille. Yleisavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka on toimitettava liitteineen opiskelijakunnan pääsihteerille erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä. Myöhässä tulleet hakemukset voidaan ottaa käsittelyyn tapauskohtaisesti, jolloin avustussumma määräytyy jäljellä olevan avustusmäärärahan mukaisesti.

Yleisavustuksen hakemisen yhteydessä tulee toimittaa seuraavat liitteet:

– opiskelijajärjestön voimassaolevat säännöt
– edellisen vuoden hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto
– toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuskaudelle
– tiedot opiskelijajärjestön hallituksen kokoonpanosta ja tiedot nimenkirjoittajista

Avustuksen määrä

Avustuksen suuruuteen vaikuttaa Helgan jäsenten määrä opiskelijajärjestön toiminnan piirissä olevasta opiskelijamäärästä. Yhdelle opiskelijajärjestölle ei myönnetä yli kolmasosaa yleisavustusmäärärahasta. Osa yleisavustusmäärärahasta voidaan jättää myöntämättä.

Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat:

Edunvalvonta:

– Edunvalvonnan aktiivisuus, esimerkiksi opiskelijapalautteen kerääminen omilta koulutusaloilta
– Aktiivinen osallistuminen edunvalvontajaoston toimintaan
– Osallistuminen edunvalvonnallisiin tapahtumiin yhteistyössä Helgan kanssa, esimerkiksi Mikä Mättää -kiertueet

Tutorointi:

– Osallistuminen Fuksiaisten järjestämiseen
– Aktiivinen tutorrekrytointi

Yhteistoiminta:

– Helgan toiminnan ja jäsenyyden markkinointi
– Osallistuminen yhteisen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen Helgan kanssa
– Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen jäsenistölle
– Mahdollisuuksien mukaan toimiminen Helgan ja Haaga-Helian työryhmissä tai tiimeissä

Talous:

– Opiskelijajärjestön taloudellinen tilanne
– Opiskelijajärjestön liiketoiminnan määrä ja laatu
– Oman varainhankinnan määrä ja laatu

Yleisavustusta saanut opiskelijajärjestö on velvollinen raportoimaan avustuksen käytöstä vapaamuotoisesti viiden (5) kuukauden kuluessa avustusta koskeneen vuoden päätyttyä. Selvityksen liitteenä on toimitettava avustusta koskeneelta vuodelta hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto. Selvityksestä on käytävä ilmi yleisavustuksen käyttökohde.

Mikäli avustusta ei ole käytetty asianmukaisesti tai sen käyttöä ei raportoida, voidaan se periä osittain tai kokonaan takaisin. Pyydettäessä opiskelijajärjestön on toimitettava tositteet avustuksen käytöstä. Avustuksen voi vapaaehtoisesti palauttaa opiskelijakunnalle osittain tai kokonaan.

Avustusten myöntämisestä tiedottaminen

Helgan hallitus tiedottaa avustuspäätöksistä hakijoille kahden (2) viikon kuluessa avustuksen
myöntämisestä. Hallitus tuo seuraavaan edustajiston kokoukseen tiedoksi tehdyt avustuspäätökset, sen
jälkeen kun avustuksen hakijoille on tiedotettu päätöksestä.

Valitusoikeus

Avustusten myöntämistä koskevista päätöksistä voi valittaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä,
kun päätöksestä on hakijoille tiedotettu. Valitus on toimitettava määräaikaan mennessä opiskelijakunnan
hallitukselle kirjallisena.