Hallituksen puheenjohtaja

 

Hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan valinta tapahtuu edustajiston järjestäytymiskokouksessa ennen uuden toimikauden alkua ja ehdokkaan on saatava yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi.

 

Hallituksen puheenjohtaja toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtajan esihenkilönä ja johtaa hallituksen toimintaa. Puheenjohtaja vetää yhtä kolmesta tiimistä ja valvoo kyseessä olevan tiimin prosesseja. Myös puheenjohtaja ottaa vastuulleen Helgan toimintaan kuuluvia prosesseja

Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
– Hallituksen kokousten puheenjohtajana toimiminen.
– Edustustehtävät, Helgan esittelyt, sidosryhmätapaamiset.
– Yhteydenpito ja vuoropuhelu korkeakoulun johdon kanssa.
– Vastaa Helgan taloudenhoidosta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
– Raportoi edustajiston puheenjohtajalle kuukausittain hallituksen toiminnasta.
– Johtaa, koordinoi ja motivoi hallituksen toimintaa.
– Nimenkirjoitusoikeus yhdessä toiminnanjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Puheenjohtaja on hallituksen tärkein luottamushenkilö, ja hänen toiminnastaan riippuu pitkälti opiskelijakunnan sisäinen työskentelykyky ja ulkoinen kuva. Puheenjohtajan tulee olla täysivaltainen ja hänen kotipaikkansa tulee olla Suomessa,
eikä hän saa olla konkurssissa. Näiden pakollisten ominaisuuksien lisäksi Loimun (2000, 150) mukaan puheenjohtajalla
on hyvä olla seuraavia ominaisuuksia:

– Motivaatiota edistää opiskelijakunnan päämääriä ja johtaa sen luottamushenkilöiden työskentelyä.
– Kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa.
– Kykyä nähdä kokonaisuuksia.
– Kykyä viedä asiat loppuun asti.
– Järjestelmällisyyttä ja organisointikykyä.
– Sosiaalista joustavuutta ja tilannetajua.
– Epävarmuuden sietokykyä.
– Tietoa liittyen toimialaan ja yhdistystoimintaan yleensä.

Puheenjohtajan muita tehtäviä ovat hallituksen ja toimihenkilöiden työn johtaminen, ulkoisten suhteiden hoito, toiminnan kehittäminen ja tärkeimpiin käytännön töihin osallistuminen.
Hallituksen ja toimihenkilöiden työn johtamiseen kuuluu päätösten valmistelusta huolehtiminen, hallituksen kokousten johtaminen sekä päätösten toteutumisen seuranta. Puheenjohtajan on nautittava hallituksen ja muiden toimihenkilöiden
luottamusta, jotta hän pystyisi hoitamaan työnsä kunnolla. Ihmisläheiseen johtamistyyliin kuuluu muun muassa toisten ihmisten ja heidän mielipiteidensä aito arvostus ja esimerkin näyttö vastuunkantamisesta omalla toiminnallaan. (Loimu 2000, 152–153.)
Ulkoisten suhteiden hoito kuuluu myös puheenjohtajan vastuulle. Ulkoisten suhteiden avulla saadaan tietoa opiskelijakuntaa ympyröivän yhteiskunnan muuttumisesta, jota voidaan käyttää hyväksi opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä. Ulkoinen tiedottaminen voidaan katsoa myös puheenjohtajan vastuualueeseen, tai ainakin hänen tulisi
tarkistaa kaikki ulospäin suunnatut viestit. (Loimu 2000, 153.)
Yksi puheenjohtajan tehtävistä on myös toiminnan kehittäminen. Hallituksen ja erityisesti puheenjohtajan tulisi aina määräajoin pohdiskella, mitä voisi tehdä toisin jatkossa, jotta opiskelijakunnan ja sen jäsenten asiat olisivat paremmin. Tätä varten hänellä tulee olla selkeä kuva, mitä opiskelijakunnassa tapahtuu. (Loimu 2000, 153.) Usein opiskelijakunnan
puheenjohtajistolla katsotaan olevan hyvät mahdollisuudet ja lähtökohdat hakea SAMOKiin hallituksen jäseniksi tai puheenjohtajaksi.