Joulukuu: Ole Sinä

#OleSinä

“Kaikki ihmiset syntyvät tasa-arvoisina, ja jokaiselle kuuluvat samat luovuttamattomat perusoikeudet. Korkeakoulutus on tasa-arvoisesti kaikkien saavutettavissa riippumatta iästä, etnisestä tai kansallisesta taustasta, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, varallisuudesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Helga vastustaa kaikkea syrjintää ja työskentelee aktiivisesti sen poistamiseksi korkeakouluyhteisöstä…

…Esteettömyys huomioidaan kaikessa Haaga-Helian toiminnassa. Esteettömyydessä ei puututa pelkästään fyysisiin esteisiin, vaan myös henkiset, psyykkiset ja sosiaaliset esteet otetaan huomioon.”
-Helgan poliittinen ohjelma

 

Esteiden rikkominen

Helgan some keskittyy joulukuussa tietoisuuden ja keskustelun herättämistä tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä opiskelijoiden kohtaamista esteettömyysongelmista Suomessa ja ympäri maailmaa. Erityisesti keskitymme ongelmiin, jotka tulivat ilmi Helgan vuonna 2018 toteuttamassa esteettömyyskyselyssä. Kuukauden tavoitteena on rikkoa esteitä avaamalla keskustelua ja antamalla tietoa näistä ongelmista, sekä siitä miten ilmoittaa kohtaamistasi ongelmista. Tietoisuus on ensimmäinen askel opiskelijoiden kohtaamien ongelmien ratkaisun kannalta. Vaikka Helga kannustaa jo opiskelijayhteisöä olemaan ymmärtäväinen erilaisuutta kohtaan, löytyy aina parannettavaa. Helga pyrkii olemaan kehittyvä organisaatio sen sijaan, että olisimme jumissa menneisyydessä, joten koemme tärkeäksi avata mieli asioille, joista emme ole vielä tietoisia. Näin kehitymme sekä organisaationa että yhteisönä.

Lue lisää Helgan esteettömyyskyselyn tuloksista täältä.

Oletko sinä kokenut esteettömyysongelmia tai epätasa-arvoista kohtelua Haaga-Heliassa? Kerro meille ottamalla yhteyttä Helgan Mikä Mättää? -lomakkeen kautta. Syrjinta- ja häirintätapauksissa voit myös ottaa yhteyttä Helgan häirintäyhdyshenkilöön (hairintayhdyshenkilo@helga.fi). Yhteydenoton voi tehdä myös yhteydenottolomakkeella.

Ottamalla yhteyttä varmistat, että tapaukset tulevat tietoon ja niihin voidaan puuttua.

 

Mitä joulukuussa 2019 tapahtui?

Helga piti sosiaalisessa mediassa 1.-24.12.2019 hyvinvointikalenteria, jossa esiteltiin esteettömyyskyselyn löydöksiä, sekä avattiin keskustelua näistä ongelmista. Esittelimme Haaga-Helian Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sitä miten se ottaa kantaa näihin teemoihin. Toivomme opiskelijoiden myös avaamaan keskustelua ja ilmoittamalla meille kohdanneistaan ongelmista, joista emme itse ole vielä tietoisia.

 

Seksuaalinen moninaisuus

Kokemus seksuaalisuudesta ja sukupuolesta on aina yksilöllinen, ja jokaisella on oikeus määrittää omaa seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan haluamallaan tavalla. Jotta luomme turvallisen ja saavutettavan opiskelijayhteisön, jossa jokainen hyväksytään sellaisena kuin on, on tietoisuuden levittäminen näistä asioista myös ensisijaisen tärkeää, sillä ennakkoluulot ja -asenteet kohdistuvat usein siihen, mitä ei ymmärrä.

Seksuaalisuutta voidaan luokitella eri käsittein, kuten homo-, hetero-, bi-, pan- tai a-seksuaalisuus, mutta käsitys ja kokemus omasta seksuaalisuudesta on yksilöllinen. Seksuaalisuus koostuu monista eri asioista, kuten seksuaalisuuden kehittymisestä, sukupuolesta ja seksuaalisesta minäkuvasta. Seksuaalinen suuntautuminen on yksi osa-alue ihmisen seksuaalisuudesta. Seksuaalisella suuntautumisella tarkoitetaan sitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista ja/tai eroottista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen määritellään yleisimmin tunteiden kohteen ja oman sukupuolen perusteella, mikä ei tee siitä aina yksiselitteistä asiaa. Seksuaalinen suuntautuminen voi muuttua ja vaihdella ihmisen elämän aikana.

Jokaisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan on erilainen ja ainutlaatuinen. Jotkut kokevat olevansa selvästi naisia tai miehiä, jotkut kokevat olevansa osittain molempia ja joidenkin kokemus ei mahdu näihin kahteen kategoriaan lainkaan. Jotkut puolestaan kokevat olevansa sukupuolettomia. Omaa sukupuoltaan voidaan myös ilmaista monin eri tavoin, esimerkiksi pukeutumisella ja käyttäytymiselle. Sukupuolen moninaisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan näitä erilaisia sukupuolen kokemis- ja ilmaisutapoja. Jokaisella ihmisellä on oikeus itse määritellä oma sukupuoli-identiteettinsä tai olla määrittelemättä sitä.

Lisätietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta löydät muun muassa SETA ry:n verkkosivuilta osoitteesta https://seta.fi/SETA:n sivuilta löytyy myös “Sateenkaarisanasto”, joka kokoaa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

 

Uskonto ja vakaumus

‘’Uskontoon tai vakaumukseen perustuvia syrjintätapauksia ei ole Haaga-Heliassa tiedossa. Haaga-Helia pyrkii kunnioittamaan kaikessa toiminnassaan erilaisia uskonnollisia ja vakaumuksellisia näkemyksiä niin, etteivät Haaga-Helian työntekijät ja opiskelijat joudu näkemystensä vuoksi syrjityiksi.’’
-Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

 

Uskonnon vapaus on yksi ihmisoikeuksista sekä Suomessa vuodesta  1923 on voimaan astunut uskonnonvapauslaki. Uskonnonvapaus tarkoittaa oikeutta  tunnustaa ja harjoittaa haluamaansa uskontoa tai olla tunnustamatta mitään uskontoa. Uskon ja sen harjoittaminen näkyy ihmisissä eri tavalla, muun muassa saman uskonnon harjoittajille voi olla toisistaan poikkeavat elämäntavat ja maailmannäkemykset Jokainen voi tulkita ja harjoittaa omaa uskontoaan juuri niin kuin itse tahtoo.  

Jokaisella meistä on oikeus harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa ja uskoa juuri siihen mihin itse tahdomme tai olla uskomatta. Omaa vakaumustaan ei myöskään ole pakko tuoda esiin millään tavalla.

 

Vammaisuus ja terveydentila

Haaga-Helian tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa sanotaan, että nykytila Haaga-Heliassa vammaisen opiskelijan ja henkilöstön kannalta on tyydyttävä. Suunnitelman mukaan rakennuksissa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon liikuntarajoitteisten mahdollisuudet opiskella Haaga-Heliassa. Poikkeavia koejärjestelyjä myös järjestetään vammaisille mahdollisuuksien mukaan opiskelijavalinnoissa ja opinnoissa. Tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa syrjintää olisi tapahtunut vammaisuuden perusteella. Haaga-Heliassa pidetään opiskelijoiden ja henkilöstön terveyttä koskevat tiedot aina luottamuksellisina.

Invalidiliitto tekee arvokasta vaikutustyötä ja tarjoaa lisäksi tukipalveluita fyysisesti vammaisille, toimintaesteisille henkilöille ja heidän lähimmäisilleen. Invalidiliitto tarjoaa esimerkiksi neuvonta ja vertaistukea. Invalidiliiton sivuilla on myös saatavana runsasti infopaketteja, myös vaikkapa opiskeluun liittyen. Invalidiliiton esteetömyyskeskus ESKE tarjoaa verkkosivuillaan esteetön.fi tietoa, koulutusta, neuvontaa, konsultointia ja esteettömyyskartoituksia. Videopankista löytyy videoita esteettömyyteen liittyen.

Lue lisää Invalidiliiton sivuilta.